header image
 

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง  ทบวง กรม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ นายกเมืองพัทยาและประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

 

 

download วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะผูู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนาง      เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลนาเรือง   คลิกดูภาพที่นี่

download  วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น ร่วมงานวันแม่ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย  คลิกดูภาพที่่นี่

 

niyomlauck

เทศบาลตำบลนาเรือง มีความประสงค์จะประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง  อ่านรายลเอียดที่นี่

เทศบาลตำบลนาเรือง  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้น่ที่ตำบลนาเรือง อ่านรายละเอียดที่นี่ื้

จังหวัดอุบลราชธานีนและเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2558 ในพื้นที่อำเภอนาเยีย ในวันพุธที่ 26  สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอี่ยดเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนมีนาคม

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนเมษายน

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนพฤษภาคม

รายชื่อเวรเสาร์อาทิตย์เดือนกรกฎาคม

รายชื่อเวรตอนเที่ยงเดือนกรกฎาคม

เข้าสั่งเข้าเวรจุดติดต่อสอบถามมิถนายนถึงกันยายน

ผู้ตรวจเวร

คำสั่งเข้าเวรมิถุนายนถึงกันยายน