header image
 

niyomlauck

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลนาเรือง มีความประสงค์จะประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง  อ่านรายลเอียดที่นี่

เทศบาลตำบลนาเรือง  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้น่ที่ตำบลนาเรือง อ่านรายละเอียดที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนมีนาคม

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนเมษายน

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนพฤษภาคม

รายชื่อเวรเสาร์อาทิตย์เดือนกรกฎาคม

รายชื่อเวรตอนเที่ยงเดือนกรกฎาคม

เข้าสั่งเข้าเวรจุดติดต่อสอบถามมิถนายนถึงกันยายน

ผู้ตรวจเวร

คำสั่งเข้าเวรมิถุนายนถึงกันยายน