header image
 

เทศบาลตำบลนาเรือง มีความประสงค์จะประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง  อ่านรายลเอียดที่นี่

เทศบาลตำบลนาเรือง  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้น่ที่ตำบลนาเรือง อ่านรายละเอียดที่นี่

sps

เทศบาลตำบลนาเรืองร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบล

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนมีนาคม

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนเมษายน

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนพฤษภาคม