header image
 

  • Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง กำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนพิการ และผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม มีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์

ด้วยเทศบาลตำบลนาเรือง จะออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชมชน ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อสำรวจความเห็น ปัญหาและความต้องการของประชาชนมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้

ตารางกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน