header image
 

meeting

 

1)การประชุมสภาสมัยวิสามัญ

2)การประชุมสภาสมัยวิสามัญ

สรุปผลการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาเรือง

 

 

 

เทศบาลตำบลนาเรือง มีความประสงค์จะประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง  อ่านรายลเอียดที่นี่

เทศบาลตำบลนาเรือง  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้น่ที่ตำบลนาเรือง อ่านรายละเอียดที่นี่

sps

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนมีนาคม

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนเมษายน

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนพฤษภาคม