header image
 

  • Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาเรืองตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ในงานประกอบด้วย
1.การจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา pajoa
2.ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเขตตำบลนาเรือง
3.วางพานพุ่มเงิน พุ่มทองของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ เขตพื้นที่ตำบลนาเรือง
4.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมกัน ตามกำหนด วัน เวลาดังกล่าวที่เรียนมาข้างต้น

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง กำหนดขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 (รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)tatedsaban

ในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง  ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน     1    ฉบับ

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน   1    ฉบับ

3. ใบมอบอำนาจ  (หากมาไม่ได้ก็ให้มอบอำนาจบุคคลอื่นมาแทน).

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน  1   ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ            จำนวน  1   ฉบับ