header image
 

storm

thailocal_news885

 

ก กลาง มีมติส่ง อนุฯ ไปพิจารณา กรณีเพิ่มขั้นเงินเดือน 1 ขั้นตาม มติ ครม

chu100

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง  ทบวง กรม  (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่2)  พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ นายกเมืองพัทยาและประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539

พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

 

 

 

download วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะผูู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนาง      เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลนาเรือง   คลิกดูภาพที่นี่

download  วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น ร่วมงานวันแม่ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย  คลิกดูภาพที่่นี่

downloadต้อนรับพนักงานท้องถิ่น  ลูกจ้าง   พนักงานจ้าง ณ  ร้านวิริยาเนื้อย่างเกาหลี อำเภอเดชอุดม คลิกดูภาพที่นี่

download

แจกผ้าห่มแก่ประชาชน ป้องกันภัยหนาว  คลิกดูภาพที่นี่

downloadวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผูู้สูงอายุ ณ หอประชุมศรีลำโดม  คลิกดูภาพที่นี่

downloadเทศบาลตำบลนาเรือง ดำเนินการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นการสานกระติ๊บข้าวอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อบรม ณ หอประชุมศรีลำโดม คลิกดูรูปภาพที่่นี่

downloadคณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 คลิกดูภาพที่นี่

 

 

 

niyomlauck

  • แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2558  อ่านรายละเอียด  new
  • ประชาสัมพันธ์การใช้ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักเรียน  นักศึกษา เยาวชนทั่วไปสามารถเข้าใช้ห้องศูนย์ฯของเทศบาลตำบลนาเรืองเพื่อค้นหาหนังสือ  หรือยืมหนังสือสามารถมาทำบัตรยืมหนังสือได้ ติดต่อที่คุณเสกสรรค์ สุเพ็ญ  เตรียมหลักฐานดังนี้
  • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับถ่ายเอกสาร   จำนวน  1  แผ่น
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1  แผ่น
  • ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  • การใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต เทศบาลตำบลนาเรือง เปิดให้ใช้ต้ังแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. วันจันทรฺ์ถึงวันศุกร์new
  • ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลนาเรือง เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการข้อแนะนำด้านกฎหมายต่างๆ สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ดที่ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลนาเรือง
  • คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม   รายชื่ออ่านที่นี่new

 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งเวรยามประจำเดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนมีนาคม

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนเมษายน

คำสั่งเวรยามรักษาการณ์ของพนักงานเดือนพฤษภาคม

รายชื่อเวรเสาร์อาทิตย์เดือนกรกฎาคม

รายชื่อเวรตอนเที่ยงเดือนกรกฎาคม

เข้าสั่งเข้าเวรจุดติดต่อสอบถามมิถนายนถึงกันยายน

ผู้ตรวจเวร

คำสั่งเข้าเวรมิถุนายนถึงกันยายน