header image
 

bike for dadอ่านรายละเอียดโครงการ  BIKE  FOR  DAD ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  BIKE  FOR  DAD

 

jussnjpg

 

kingnine

tavaypaporn

bookgom

 

 

 

 • วันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะผูู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติแก่สมเด็จพระนาง      เจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลนาเรือง   คลิกดูภาพที่นี่
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่น ร่วมงานวันแม่ ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย  คลิกดูภาพที่่นี่
 • ต้อนรับพนักงานท้องถิ่น  ลูกจ้าง   พนักงานจ้าง ณ  ร้านวิริยาเนื้อย่างเกาหลี อำเภอเดชอุดม คลิกดูภาพที่นี่
 • แจกผ้าห่มแก่ประชาชน ป้องกันภัยหนาว  คลิกดูภาพที่นี่
 • วันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวขอพรผูู้สูงอายุ ณ หอประชุมศรีลำโดม  คลิกดูภาพที่นี่
 • เทศบาลตำบลนาเรือง ดำเนินการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นการสานกระติ๊บข้าวอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อบรม ณ หอประชุมศรีลำโดม คลิกดูรูปภาพที่่นี่
 • คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 คลิกดูภาพที่นี่
 • คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมงานวันปิยมหาราชที่อำเภอนาเยีย วันที่23 ตุลาคม 2558  คลิกดูภาพที่นี่
 • โครงการแข่งเรือยาวประเพณีตำบลนาเรือง วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ อ่างเก็บน้ำหินลาดตอนล่าง คลิกดูภาพที่นี่
 • คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมรับนโยบายในการทำงานจากนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ทุกวันจันทร์ ดูรูปภาพที่นี่

 

 

 

 

 

niyomlauck

 • แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2558  อ่านรายละเอีย
 • ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลนาเรือง เปิดให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการข้อแนะนำด้านกฎหมายต่างๆ สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ดูที่ศูนย์ยุติธรรมเทศบาลตำบลนาเรือง
 • คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม   รายชื่ออ่านที่นี่
 • แบบรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศเทศบาลตำบลนาเรือง
  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินอำเภอนาเยีย ประจำปี 2558
 • เทศบาลตำบลนาเรืองรับลงทะเบียนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.30 น.-16.30 น.  ติดต่อวันจันทร์ – วันศุกร์เท่านั้น
 • ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียในการเข้ารับบริการเทศบาลตำบลนาเรือง
 • เทศบาลตำบลนาเรืองจัดประชุมสัญจรร่วมกับอำเภอนาเยีย ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
 • ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  อ่านรายละเอียด